Direct naar de inhoud.

Privacybeleid

Stichting Hart4Onderzoek, gevestigd aan Klarenbeekstraat 58 ZWART, 2013 ZH HAARLEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://hart4onderzoek.nl Klarenbeekstraat 58 ZWART, 2013 ZH HAARLEM +31647682105

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Hart4Onderzoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hart4onderzoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Hart4Onderzoek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Stichting Hart4Onderzoek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Hart4Onderzoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Hart4Onderzoek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Hart4Onderzoek bewaart je persoonsgegevens: bankrekeningnummer en naam zolang als dat nodig is om de betaling uit te voeren en aan onze wettelijke (belasting)-verplichtingen te voldoen. Je e-mailadres bewaren we zolang als jij de nieuwsbrief ontvangt. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen we je e-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Hart4Onderzoek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Hart4Onderzoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Hart4Onderzoek of door de Hart4Onderzoek ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER)  indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt de Hart4Onderzoek gebruik van toegangscontrole.

Vrijwilliger worden

Je kunt Hart4Onderzoek op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter uitvoering van de activiteiten waarvoor je je hebt aangemeld en om je te informeren over nieuws en acties van de Hart4Onderzoek en je te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren

Sociale media

Hart4Onderzoek heeft eigen socialmediakanalen: Facebook, LinkedIn, Twitter. Wanneer je ons volgt krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Hart4Onderzoek volgt zelf socialemediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Hart4Onderzoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hart4onderzoek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Hart4Onderzoek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Hart4Onderzoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hart4onderzoek.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Hart4Onderzoek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.